دسته: جربزه‌ی زنانه

توضیحِ مترجم: روایات مجموعه جربزه‌ی زنانه، تعدادی از صدها ماجرایی است که «ریوکا سالمن» آن‌ها را گردآوری و سپس تعداد قابل توجهی از آن‌ها را ویرایش و به‌صورت کتاب چاپ کرده است. او از زنان خواسته تا ماجراهای کوچک و بزرگ خود، از تجربه‌های زنانه‌شان را برای او بفرستند و سپس او این روایت‌ها را بسته به نوعشان به‌صورت زیر بخش‌بندی کرده است:
فصل ۱: واکنش‌های آنی
فصل ۲: کنشگری توأم با تعقل و منجر به تغییر زندگی
فصل ۳: تصمیم‌گیری برای تن و احساس جنسی خود
فصل ۴: اَعمال مخاطره‌آمیز
فصل ۵: مقاومت فردی
فصل ۶: اکتیویسم جمعی
فصل ۷: کار از روی عصبانیت
(که من هنوز آن‌ها را به شیوه بالا بخش‌بندی نکرده‌ام تا در پراکندگیشان تنوع لازم را داشته باشند)
تک‌تک روایت‌های این کتاب ، وجد و هیجانِ کارهای متهورانه زنان و کوتاه نیامدن آن‌ها در مواجهه با مشکلات خرد و کلان را به ما منتقل می‌کند؛ کارهایی که این زنان در مقابله با خشونت، تبعیض جنسی، جنس‌گرایی و تعصب نژاد‌ی
(راسیسم)، و… انجام داده‌اند، مشوقی است برای هرکدام از ما برای نوشتن و یا انجام کاری مشابه و یا یافتن راهی جدید!