دسته: مصاحبه

شعرهایم نوبت را به یک خواست دیگر دادند ۰

شعرهایم نوبت را به یک خواست دیگر دادند

اولین بار در کتابخانه دانشگاه در حال خواندن ترجمه ی شعری انگلیسی که به ترکی برگردانده بود، دیدمش هرچند الان هیچکدام از کلمات شعرش در خاطرم نمانده است، اما آنروز واژه هایش چنان نزدیک...